Ochrona patentowa

W Katedrze Elektroniki realizowany jest w ramach Poddziałania 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych, osi priorytetowej 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projekt pt.:

„Uzyskanie ochrony patentowej w kraju i za granicą na sposób używania rozpoznawania mowy i systemów dialogowych w reklamach i punktach informacyjnych”
WND-POIG.01.03.02-12-009/11

Nazwa beneficjenta: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Katedra Elektroniki

Wartość projektu: 352 870 zł

Udział Unii Europejskiej: 299 939,50 zł

Okres realizacji: od 01.09.2012 do 30.06.2015

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Powstałe zgłoszenia patentowe i ogłoszenia związane z promocją technologii są na bieżąco opisywane na blogu rozpoznawaniemowy.blogspot.com.

poster_ziolko_corrected_mini.jpg

Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014