Języki Programowania Wysokiego Poziomu

Sylabus

Zadania na egzaminie będą dotyczyć następujących zagadnień. Ponadto na pierwszym terminie egzaminu będziecie Państwo mieli możliwość wyboru, na które dwa z trzech przygotowanych pytań należy udzielić odpowiedzi. Zadanie spoza listy, będzie polegało na bezpośredniej pracy z kodem programu przedstawionego w zadaniu.

Materiały

Kryteria zaliczenia przedmiotu

Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest zdobycie w trakcie semestru co najmniej 51 punktów i frekwencja (za 2 nieusprawiedliwione nieobecności automatycznie ocena obniżana jest o 1 stopień, 3 nieusprawiedliwione nieobecności skutkują niezaliczeniem przedmiotu). Punkty są możliwe do uzyskania za następujące zagadnienia:

zagadnienie ilość maksymalna ilość punktów za pojedyncze zagadnienie sumaryczna ilość punktów
1. zbiór programów do przygotowania w terminie do następnych zajęć i omówienie napisanych programów 10 4 40
2. kolokwium 2 15 30
3. projekt 1 30 30
sumaryczna ilość punktów 100
6. aktywność 10 1 10

1. Zbiór programów do przygotowania w terminie do następnych zajęć.

 • Na każdych zajęciach przedstawiony zostanie zbiór kilku/kilkunastu prostych programów do napisania obejmujących zakres zajęć.
 • Zakres tematyki programów będzie obejmował zagadnienia z danego laboratorium.
 • Najczęściej pojedynczy program będzie sprowadzał się do napisania funkcji/klasy realizującej określenie zadanie i zwracającej wynik.
 • Za każdy z programów wchodzących w skład zbioru otrzymać będzie można maksymalnie 4/n punktów (gdzie n to ilość zadań wchodzących w skład zbioru zadań).
 • Termin nadsyłania rozwiązań zostanie podany osobno na każdych zajęciach. Z reguły obowiązywać będzie termin tygodniowy - do następnych zajęć.
 • Zadania należy przysyłać w wyznaczonym terminie na podany na zajęciach adres
 • Zadania nadesłane najpóźniej tydzień po wyznaczonym terminie będą punktowane połową punktów. Po tym terminie za zadanie student otrzymuje 0 punktów.
 • Wykryte plagiaty będą oceniane na 0 punktów.
 • Na kolejnych zajęciach kilka osób zostanie poproszonych o omówienie nadesłanych przez siebie programów.
 • Oceniana będzie zarówno znajomość zagadnienia, sposób wykonania (w tym styl programowania) i umiejętność wprowadzenia zmian zadanych przez prowadzącego.

2. Kolokwium.

 • Kolokwium swoim materiałem obejmować będzie dotychczas przedstawione na zajęciach zagadnienia.
 • Kolokwium może być przeprowadzone w jednej z dwóch następujących form:
  • zestaw pytań testowych wielokrotnego wyboru,
  • zbiór pytań otwartych (w tym napisanie programu w pseudokodzie),
  • niezaliczone kolokwium można raz poprawiać w osobnym terminie, po zakończeniu wszystkich zajęć.

3. Projekt.
Projekty nie są obowiązkowe. Tematy są zaplanowane dla dwuosobowych zespołów. Tematy zostaną przedstawione w trakcie semestru. W wypadku kilku zgłoszeń do projektu, pierwszeństwo ma zespół, który zgłosił się jako pierwszy. Na projekt składa się aplikacja realizująca proponowane zagadnienie, okomentowany kod źródłowy programu i dokumentacja projektowa. Oceniany będzie kod, działający program oraz dokumentacja.

4. Aktywność.
Dodatkowo w trakcie zajęć oceniany będzie aktywny udział w laboratorium.

Notatki do wykładów

Inne materiały

Wybrane projekty studentów

Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014